Aktuality

Reakce na vyjádření pana Jiřího Adamíka

ŽIVOT 90

.

Reakce Jaroslava Lormana, ředitele ŽIVOTa 90

Vážení přátelé, možná jste byli i vy mezi desítkami adresátů, které si pan Adamík vybral, aby jim poslal nenávistný text, který lživě obviňuje mne jako ředitele organizace ŽIVOT 90, ale i jejího zakladatele pana Jana Lormana a celou správní radu ze zlého jednání vůči sobě navzájem a vůči zaměstnankyním a zaměstnancům. Je mi líto, že jste do celé kauzy zatahováni. Dovolte mi seznámit Vás s vlastním stanoviskem. 

Velmi jsem váhal, zda má vůbec nějakou cenu se k této zlé snůšce pana Adamíka vůbec vyjadřovat. Zažívám jeho útoky a výmysly poslední půlrok, a tak nějak jsem doufal, že Vy jich zůstanete ušetřeni. Bohužel se to nestalo. Pan Adamík, bývalý člen správní rady, tyto lži rozesílá na všechny strany, posílá je i sponzorům a podporovatelům ŽIVOTa 90, bývalým i stávajícím zaměstnancům a zaměstnankyním, a tak ničí nejen dobré jméno moje, ale i dobré jméno organizace ŽIVOT 90, dobré jméno dlouholeté práce mnohých mých kolegyň a kolegů. A proto se musím ohradit. 

Ano, s pane Adamíkem jsem měl v prosinci 2021 jako ředitel organizace ŽIVOT 90 spor, který se týkal budoucího směřování Divadla U Valšů, jeho dramaturgie a fungování. Jednalo se o spor čistě koncepční a profesní, jehož cílem byl ekonomicky udržitelný provoz, který by ještě lépe odpovídal poslání celku naší organizace a lepší umělecké kvalitě naší divadelní scény. Tento spor nebyl z mé strany nikdy doprovázen osobními útoky. A nikdy se k tomu nenechám strhnout. Jak však sami vidíte, útoky, a to velmi podlé a osobní, přicházejí z druhé strany, od pana Adamíka. A věřte, těžko se proti nim brání. Člověk si říká, proč se má vlastně obhajovat. 

S plným vědomím musím prohlásit, že mám se svým tátou pěkný a dobrý vztah. Nikdy by mě ani nenapadlo, že bych mohl být podezříván z jeho šikany nebo vydírání. Ano: pracovat v organizaci, kterou založili a kterou vedou vlastní rodiče, má svá specifika. Vždy je přítomné nebezpečí, že se pracovní záležitosti budou míchat s osobními, když je váš rodič zároveň váš šéf, když se rodinná setkání leckdy promění v pracovní schůzky… Oba moji rodiče odvedli obrovský a dobrý kus práce, za kterou je jim mnoho lidí vděčných, včetně mě. A v této práci je potřeba pokračovat. Můj táta vedl organizaci ŽIVOT 90 dlouhých třicet let. A velmi bych si přál, aby její činnost pokračovala, aby byla v dobré kondici a pomáhala lidem dál, což bude v současné nejistotě ještě víc potřeba. Myslím si, že je nám všem, včetně mého táty, jasné, že ŽIVOT 90 nemůže fungovat stejně jako před dvaceti nebo deseti lety. A změny jsou náročné, vyžadují komunikaci, dobré provedení… A je potřeba o nich diskutovat. Někdy se kvůli nim člověk i pohádá – s kolegy, se šéfem… A když je to váš rodič, tak s rodičem… Tyto konflikty, které se mezi námi s mým tátou objevovaly a objevují, nejsou projevem patologie. Kdo znáte mého otce, víte, že je hluboce oddaný své práci, že by pro ni dýchal. Jeho veliká láska je ŽIVOT 90, a speciálně Divadlo U Valšů. Troufám si tvrdit, že odcházení z pozice ředitele, je pro něho jedním z nejtěžších kroků. Je to fáze náročná pro oba z nás. Pan Adamík nikdy nebyl rodinným přítelem ani kamarádem, mou rodinu neznal a nezná, nikdy nám Lormanům nebyl nablízku. O to je překvapivější, že si troufá vyjadřovat k tomu, co by mnohem lépe mohli posoudit jiní. 

Druhou oblastí, ke které se pan Adamík vyjadřuje, je můj vztah coby ředitele se správní radou. Zasedání správní rady se účastním už více než tři roky. Jejích členů, bývalých i stávajících, si vážím a nikdy jsem necítil ani z jejich strany něco jiného než vzájemný respekt. Správní rada pro mě vždy byla inspirativním místem, setkáním s lidmi, kteří mají mnoho co říct a vidí záležitosti ŽIVOTa 90 z většího nadhledu a v širším kontextu než já, který jsem do činnosti organizace ponořený. Ředitel organizace je správní radou jmenován, odvoláván, kontrolován… nevím, jak si představit to, co tvrdí pan Adamík, že jsem správní radu zastrašil, že jí pohrdám… Požádal jsem členy správní rady, aby se k jeho tvrzením sami vyjádřili. Za sebe samého mohu jen říci, že jsem všechna rozhodnutí správní rady ctil a uložené úkoly vykonal. Pokud by správní rada měla vůči mé činnosti výhrady, věřím, že bych se to od ní dozvěděl, protože jsme samozřejmě v úzkém kontaktu… 

Konečně třetí oblastí, ke které mě pan Adamík nutí se vyjádřit, je interní situace v organizaci ŽIVOT 90.  Pan Adamík o mně tvrdí, že dlouhodobě šikanuji zaměstnance a zaměstnankyně. Uvádí konkrétní případ jedné naší bývalé kolegyně, která pracovala v Divadle U Valšů, ohání se i více než deseti dalšími bývalými zaměstnanci. Nevím, koho a co má na mysli, protože jsem nikdy nikoho nešikanoval. Naopak je mi takové jednání odporné. Práce v neziskové organizaci je velmi dynamická. A musím připustit, že ne vždy máme v ŽIVOTě 90 dobře, efektivně a správně nastavené procesy. Naše organizace je opravdu letitá. 30 let jejího fungování s sebou nese nejrůznější spletitosti, zvyklosti… ale to je běžné. Není to žádoucí a milé, ale je to normální.  Jsme zároveň organizací plnou lidí – lidí se srdcem, emocemi, tužbami a velkými dovednostmi. Dobré jméno, které organizace ŽIVOT 90 má, je toho odrazem. Je odměnou za práci všech. Domnívám se, že to je ten nejlepší argument na tvrzení pana Adamíka. Dosud jsem se s těmito obviněními nikdy nepotkal.   

Na podzim loňského roku našel pan Adamík, člen správní rady, osobní vztah s naší zaměstnankyní, která pracovala v Divadle U Valšů. Už z toho pramení konflikt zájmů. K tomu byl na konci loňského roku pan Adamík – v rozporu se zákonem – zapojen o své vůli do činnosti Divadla U Valšů – dojednával zájezdy, úkoloval marketing, dokonce – bez mého vědomí – užíval logo ŽIVOTa 90 ve svém emailu. Tato dvoj – až trojrole působila veliké těžkosti a zmatky, situace nebyla únosná.  

Když pan Adamík přišel s tvrzením, že je uvedená zaměstnankyně Divadla U Valšů šikanována, požádal jsem ji samotnou o vyjádření, protože jsem nemohl stavět pouze na tvrzeních pana Adamíka, který je měl z druhé ruky. Její stanovisko jsem dostal v polovině ledna 2022 a na základě něho jsem jednal. Celou situaci jsem prošetřil nejprve sám. Ale abych si mohl být jistý, že nevidím věci jen tak, jak je chci vidět, požádal jsem o prověření advokátní kancelář Kastner-Pieš. Závěr z jejich šetření je následující: 

3. Závěr 

• Na základě výše uvedeného jsme dospěli k závěru, že informace tvrzené paní xx a podezření ze systematického šikanózního jednání v rámci organizace Život 90 nelze potvrdit. 

• Pracovní prostředí v rámci organizace Život 90 je dle tvrzení zaměstnanců spíše náročné, dané charakterem odvětví, nikoli však výrazně vybočující z toho, co je běžné v obdobných neziskových organizacích. Případný stres zaměstnanců a větší pracovní vytížení vyplývá z povahy práce v neziskové organizaci, nikoli z výskytu šikanózního chování na pracovišti. 

• Chování mezi zaměstnanci navzájem i mezi nadřízenými a podřízenými je obecně korektní. Vulgární jednání se na pracovišti obecně nevyskytuje, ojediněle dochází ke zvyšování hlasu při vypjatých jednáních, avšak nejde o jednání, které by bylo možné kvalifikovat jako šikanu na pracovišti ani takové jednání jako šikanózní dotčení nevnímají. 

• V některých případech není práce a hierarchie v organizaci Život 90 dostatečně jasně formulována a dodržována, což vede k pocitu nejistoty zaměstnanců a ztěžování výkonu jejich pracovních povinností. Někteří zaměstnanci uváděli, že k této špatné organizaci a ztěžování výkonu jejich práce přispívá nadměrné a nesystematické zapojování konkrétního člena správní rady organizace Život 90 do činnosti organizace a překračování jeho kompetence. 

 

4. Doporučení 

Pro zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance organizace Život 90 a pro předcházení možného výskytu konfliktů na pracovišti do budoucna doporučujeme následující: 

a) Spuštění vnitřního oznamovacího systému organizace Život 90 – tento krok již byl v nedávné minulosti naplněn. 

b) Pravidelné provádění anonymního dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců a jejich zkušeností s případným nevhodným chováním na pracovišti. Takové dotazníkové šetření by mělo umožnit zaměstnancům jmenovitě upozornit na případné nevhodné chování jiných osob na pracovišti. 

Mělo by být předem jasně komunikováno, které osoby budou mít k výsledkům dotazníkového šetření přístup a jak bude se získanými informacemi nakládáno – podle našich informací k realizaci tohoto kroku již rovněž dochází. 

c) Vytvoření a komunikace pravidel pro činnost členů správní rady tak, aby nedocházelo ke konfliktům vyplývajícím z nejasného rozsahu jejich kompetencí či z jejich překračování.“ 

  

Z uvedených doporučení advokátní kanceláře už jsme první dvě implementovali. Anonymní oznamovací linka je všem zaměstnancům k dispozici už dva měsíce. A průzkum spokojenosti zaměstnanců proběhl s výsledkem, který potvrdil, že se nikdo ze zúčastněných zaměstnanců a zaměstnankyň ani s bossingem ani se šikanou nepotkal. A to byla návratnost šetření více než 80 %, tedy velmi vysoká! 

Na obvinění pana Adamíka, že jsem nespolupracoval s lidmi či organizacemi tak, jak mi uložila správní rada, odpovídám, že to není pravda. Jak s paní Mgr. Těmínovou, kterou mi správní rada uložila za supervizorku, tak s organizací Tudytam, jsem jednal.  

Je mi velmi líto, že musíme spalovat své síly kvůli nenávisti, jejíž příčina mi není zcela zřejmá. Jen vím, že jsme ze závěru působení pana Adamíka mnozí velmi unavení a znechucení. Těším se, až bude tato smutná kapitola za námi, odpočineme si a budeme se naplno věnovat tomu, k čemu tady naše organizace je: k pomoci druhým lidem.  

Pokud by však byla potřeba ještě podrobnějšího vyjádření se k čemukoliv, jsem Vám k dispozici.  

 

V Praze 28.6.2022, Jaroslav Lorman, ředitel ŽIVOTa 90 

 
Reakce MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc., předsedy správní rady 

Správní rada ŽIVOTa 90 z. ú. s politováním konstatuje, že její bývalý člen, PhDr. Jiří Adamík, po své rezignaci na členství ke dni 23. 6. 2022 využívá ke zveřejnění a šíření informace o svém odstoupení text, v němž zpochybňuje dobré jméno ŽIVOTa 90, osočuje jeho management ze šikany a správní radu z nečinnosti. Správní rada ŽIVOTa 90 se proti tomu ohrazuje a všem, kteří by mohli být zavádějícím tvrzením PhDr. Adamíka uvedeni v omyl, na vysvětlenou uvádí: 

PhDr. Adamík se v souvislosti s projednáváním činnosti a dalšího rozvoje Divadla u Valšů, divadelní scény ŽIVOTa 90, dostal koncem roku 2021 do ostrého osobního konfliktu (týkajícího se i nerespektování výhradně kolektivního zmocnění správní rady) s ředitelem ŽIVOTa 90, Jaroslavem Lormanem. Konflikt eskaloval osobním angažmá PhDr. Adamíka v pracovně právní záležitosti mezi managementem ŽIVOTa 90 a jednou ze zaměstnankyň divadla, jejímž se stal PhDr. Adamík rádcem, protektorem, později zmocněncem. Správní radou byl upozorněn na překračování svých individuálních kompetencí, na střet zájmů a neslučitelnost takového jednání s členstvím ve správní radě. Poté, co PhDr.  Adamík informoval správní radu o svém dojmu, že v organizaci dochází k šikaně, kterou dotyčná zaměstnankyně oficiálně oznámila, věnovala se správní rada záležitosti nezaujatě a s plnou vážností déle než půl roku.  

Ani prostudováním informací PhDr. Adamíka, ani interním šetřením ředitele, ani externím šetřením advokátní kanceláře, ani anonymním dotazníkovým průzkumem mezi všemi zaměstnanci nebyla šikana zjištěna. Přesto byla přijata opatření, aby se firemní kultura, mezilidské vztahy v organizaci i prevence a časná detekce případného nevhodného jednání dále zkvalitňovaly - např. byla zřízena anonymní whistleblowerská telefonní linka, byla kontraktována prestižní supervizorka ředitele i externí metodická podpora pro strategické plánování, mezilidské vztahy a týmovou komunikaci. PhDr. Adamík bohužel odmítl uznat neprůkaznost, chybnou kvalifikaci, podjatost svých dojmů, neodůvodněnost a neúměrnost požadovaných personálních sankcí, nepatřičnost inherování do exekutivní činnosti managementu, které se – navíc v rozporu se svým zmocněním – dopustil, dostatečnost přijatých preventivních opatření i kolektivní názor správní rady.  Rozhodl se ji za vyhrocené atmosféry opustit a bohužel také šířit svá neprůkazná a správní radou odmítnutá obvinění – ke škodě ŽIVOTa 90, jeho představitelů i klientů. Smutný případ umanutého přesvědčení, destruktivního radikalismu či jen osobní zneuznané dotčenosti.  

V rezignačním textu PhDr. Adamíka jsou též 2 zavádějící personální informace: 

  1. Mgr. Anna Šabatová sice na členství ve správní radě opravdu rezignovala, ale v souvislosti se svou kandidaturou do zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy v podzimních volbách (nikoliv v souvislosti s děním v ŽIVOTě90) - jinak by se dostala do střetu zájmů. 

  2. MUDr. Zdeněk Kalvach na funkci předsedy správní rady nerezignoval.  

 

V Praze dne 28. 6. 2022, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., předseda správní rady 

 

Reakce Jana Lormana, zakladatele ŽIVOTa 90

Jsem rozhořčen provokativním jednáním pana Jiřího Adamíka vůči ŽIVOTu 90, jeho správní radě a řediteli, kterým poškozuje dobré jméno organizace, kterou jsem založil a 30 let vedl. 

Souhlasím se stanoviskem správní rady ze dne 28. června tohoto roku a důrazně se ohrazuji proti tvrzení, že jsem svým synem šikanován. Ve věcech ŽIVOTa 90, jsem se vždy rozhodoval a jednal nezávisle a svébytně. Spory o správná řešení situací a problémů jsem vedl a vedu nejen s ředitelem, ale i s kolegy a podřízenými. Přikazuje mi to mé svědomí.   

Obdivuji pana Adamíka, kam až ho dovedla umanutost ochránit bývalou produkční Divadla U Valšů před šikanou, která se nestala.  Nevím nic o tom, že by se, kdy v ŽIVOTě 90 vyskytovala šikana nebo bossing. 

Nepřátelské absurdní útoky pana Adamíka způsobily mimořádný stres, jeho přímým důsledkem bylo mé zhroucení a následné poškození zdraví. Proto jsem revidoval svůj vztah k Jiřímu Adamíkovi a jeho vyjádření o přátelství ke mně považuji za nehoráznost.   

V Praze dne 28. 6. 2022, Mgr. Jan Lorman, zakladatel ŽIVOTa 90 

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.