O nás

Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody Human-Centered Design

Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody Human-Centered Design

O projektu

Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality služeb a posílení udržitelnosti celé organizace.

Využitím metody Human-Centered Design dosáhneme pozitivního dopadu na třech úrovních:

  • v organizaci: vznik "inovačního ekosystému" pro zjišťování potřeb a efektivní zavádění změn i v období po projektu, proměna firemní kultury k otevřenosti, posílení autonomie a participace zaměstnanců,
  • u klientů a partnerů: posílení schopnosti operativně zjišťovat potřeby a efektivně na ně reagovat,
  • systémově: příklad dobré praxe pro ostatní neziskové organizace poskytující sociální a podpůrné služby.

Termín realizace projektu: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021 (prodlouženo do 31. 3. 2022)

Projekt je realizován ve spolupráci s organizacemi Court of MoraviaPábení.

About the project

Human in the first place - improving services using Human-Centered Design method

Improve the quality of services and strengthen the sustainability of the entire organization. Using the Human-Centered Design method, we will achieve a positive impact on 3 levels:

  • in the organization: The emergence of an "innovative ecosystem" for identifying needs and effectively implementing change beyond the project, transforming corporate culture towards openness, enhancing employee autonomy and participation
  • for users and partners: Strengthen the ability to identify and deal with clients needs flexibly and effectively
  • systemically: Built an example of good practice for other NGOs

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit udržitelnost organizace, tj. kvalitu a efektivitu interních procesů i služeb poskytovaných klientům.  K naplnění tohoto cíle využijeme metodiku Human-Centered Design (dále "HCD"), která již byla pro tyto účely pilotně otestována.

Hlavního cíle projektu dosáhneme pomocí dílčích cílů:

  1. Vznik "inovačního ekosystému": Implementace metodiky HCD, její osvojení pro další inovace služeb/udržitelnost v poprojektovém období: 1 podpořená organizace - 96 osob
  2. Vytvoření nástrojů pro optimalizaci klíčových interních procesů (delegování odpovědností, finanční řízení, personální práce) a posilování partnerství (klienti, podporovatelé, partneři): nové nástroje 
  3. Posílení motivace a participace zaměstnanců: 96 podpořených osob
  4. Zvýšení kvality a efektivity služeb: poměr náklady/výnosy služeb, počet inovací   

Přidaná hodnota projektu: Příklad dobré praxe pro obdobné organizace, s potenciálem ovlivnit stávající praxi soc. služeb systémově.

Výsledky projektu

Vzhledem k šíři projektu, množství a náročnosti výstupů, se za začátku projektu sešla vybraná část vedení, která pod vedením zkušených designerek pojmenovala hlavní problémy organizace k řešení, i očekávanou změnu na konci projektu, která bude mít největší přínos pro efektivní a udržitelné fungování organizace.

Pro výše uvedený problém vznikla inovace č. 1: Metodika udržitelné služby:

"Jak provést službu změnou a nezbláznit se z toho? Řízení založené na datech a koordinace spolupráce s dalšími odděleními"

Metodiku si můžete stáhnout zde.

Druhým problémem, který byl ve stejném období pojmenován, byla nerozpoznatelnost a neodlišitelnost služby tísňové péče proti konkurenčním službám a komplexnější potřeba uchopení její komunikace a marketingu.

Z toho důvodu jsme přistoupili k inovaci č. 2, a to redesignu komunikace služby tísňové péče:

Poté, co prošla služba tísňové péče technologickou obnovou, pustili jsme se do řešení dalšího jejího problému - nejasné komunikace, nerozponatelné značky, nevhodnosti prezentace služby na centrálním webu. 

Jak proces probíhal a jak vznikla nová značka i nový web? To vše se dozvíte v případové studii.

Vzhledem rozsahu projektu a náročnosti jeho realizace v době pandemie, kdy velká část probíhala on-line a náročných pracovních podmínek, jsme požádali o prodloužení o 6 měsíců. Díky tomu jsme mohli v poslední fázi projektu realizovat zbylé 2 inovace.

Jedním z aktuálních témat ŽIVOTa 90 je péče o klienty v náročných životních situacích a jejich dlouhodobé provázení. Hledají se cesty práce s case managementem, i nová a efektivnější forma ukotvení odborného sociálního poradenství v organizační struktuře. Proto bylo pro inovaci 3 vybráno téma Provázení klientů se složitými životními situacemi. 

Poslední, ale neméně důležitou inovací, bylo řešení problému naší hlavní on-line komunikace: webu zivot90.cz.

Proč? Historicky byl náš web vystavěn v roce 2018 společně s rebrandingem jako web s primárním důrazem na grafický design, programátorskou uzavřenost základního CMS a strukturou webu, která odpovídala v té době platné organizační struktuře, ale ne potřebám klientů a potenciálních klientů s odpověďmi na řešení jejich problémů. Po technické stránce web neumožňoval větší zásahy, ani efektivní využití pro nové marketingové kanály (např. pro reklamu na sociálních sítích).

A tak se 4. inovací stal Redesign komunikace služeb na webu zivot90.cz.

Kontakt

LIBOR MAREK

odpovědný manažer projektu

manažer fundraisingu a komunikace 
E: libor.marek@zivot90.cz
M: +420 605 444 334

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

 
#JDEMEDOTOHO #SODVAHOU
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.