O nás

Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody Human-Centered Design

Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody Human-Centered Design

O projektu

Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality služeb a posílení udržitelnosti celé organizace.

Využitím metody Human-Centered Design dosáhneme pozitivního dopadu na třech úrovních:

  • v organizaci: vznik "inovačního ekosystému" pro zjišťování potřeb a efektivní zavádění změn i v období po projektu, proměna firemní kultury k otevřenosti, posílení autonomie a participace zaměstnanců,
  • u klientů a partnerů: posílení schopnosti operativně zjišťovat potřeby a efektivně na ně reagovat,
  • systémově: příklad dobré praxe pro ostatní neziskové organizace poskytující sociální a podpůrné služby.

Termín realizace projektu: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021

Projekt je realizován ve spolupráci s organizacemi Court of MoraviaPábení.

About the project

Human in the first place - improving services using Human-Centered Design method

Improve the quality of services and strengthen the sustainability of the entire organization. Using the Human-Centered Design method, we will achieve a positive impact on 3 levels:

  • in the organization: The emergence of an "innovative ecosystem" for identifying needs and effectively implementing change beyond the project, transforming corporate culture towards openness, enhancing employee autonomy and participation
  • for users and partners: Strengthen the ability to identify and deal with clients needs flexibly and effectively
  • systemically: Built an example of good practice for other NGOs

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit udržitelnost organizace, tj. kvalitu a efektivitu interních procesů i služeb poskytovaných klientům.  K naplnění tohoto cíle využijeme metodiku Human-Centered Design (dále "HCD"), která již byla pro tyto účely pilotně otestována.

Hlavního cíle projektu dosáhneme pomocí dílčích cílů:

  1. Vznik "inovačního ekosystému": Implementace metodiky HCD, její osvojení pro další inovace služeb/udržitelnost v poprojektovém období: 1 podpořená organizace - 96 osob
  2. Vytvoření nástrojů pro optimalizaci klíčových interních procesů (delegování odpovědností, finanční řízení, personální práce) a posilování partnerství (klienti, podporovatelé, partneři): nové nástroje 
  3. Posílení motivace a participace zaměstnanců: 96 podpořených osob
  4. Zvýšení kvality a efektivity služeb: poměr náklady/výnosy služeb, počet inovací   

Přidaná hodnota projektu: Příklad dobré praxe pro obdobné organizace, s potenciálem ovlivnit stávající praxi soc. služeb systémově.

Kontakt

Odpovědný manažer projektu:

LIBOR MAREK

manažer fundraisingu a komunikace 
E: libor.marek@zivot90.cz
M: +420 605 444 334

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

 
#JDEMEDOTOHO #SODVAHOU
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.