Tiskové zprávy

Gerontologický institut spustil projekt Rozvoj informovanosti a standardizace služeb asistovaného života

Současná legislativa upravuje jen minimální nároky na standardy kvality sociální služby tísňová péče, což ve svém důsledku vede k ohrožení jejich uživatelů. Je proto nutné odpovídající standardy kvality vytvořit. Zkušenost také ukazuje, že sociálním pracovníkům na městských úřadech, v některých případech, chybí specifická znalost práce se seniory s omezenou soběstačností. Často se tak nedokážou dostatečně vcítit do potřeb seniorů a nemají komplexní informace o možnostech fungování a praktického využívání služby tísňová péče

Gerontologický Institut proto za podpory z Operačního programu zaměstnanost zahájil projekt Standardizace tísňové péče a rozvoje dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory, se zaměřením na služby asistovaného života.

Obecná specifikace kritérií plnění standardů je pro službu tísňové péče nedostačující. Někteří poskytovatelé dodržují jen nezbytně nutné minimum a vznikají tak procesní či technická rizika, která výrazně snižují kvalitu poskytované služby. Problémy, kdy například linka není poskytovaná nonstop, poskytovatel nemá vlastní prostory dispečinku, nezajišťuje výjezdovou službu, neprovádí sociální šetření u klienta a opakované prošetření dle individuálního plánu a nemá tak k dispozici aktuální informace o jeho zdraví apod., je potřeba eliminovat.

„Poskytování tísňové péče je jednou z klíčových aktivit ŽIVOTa 90, v současnosti jsme jedním z 16 poskytovatelů této služby v rámci celé republiky a úroveň je opravdu různá. Vyšší standardy péče již vzešly z naší předchozí spolupráce s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Rádi bychom na tuto aktivitu navázali a zasadili se o definování nepodkročitelných standardů kvality sociální služby tísňová péče a o jejich následné legislativní zakotvení,“ říká Jan Lorman, ředitel Života 90 a Gerontologického Institutu.

V období od 1. 8. 2020 do 31. 5. 2022 proto Gerontologický Institut zorganizuje několik kulatých stolů na poli Poslanecké sněmovny za účasti představitelů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociální péče, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, krajů, obcí a poskytovatelů tísňové péče. Hlavními tématy budou: způsoby poskytování tísňové péče, ochrana práv uživatelů, jednání se zájemcem o službu, personální a organizační zajištění služby, místní a časová dostupnost a další.

„V Praze dnes připadá na jednoho sociálního pracovníka 170 až 200 otevřených případů. Činnosti, které při péči o ně musí obsáhnout, jsou pak velmi široké: od vyhledání klientů, posouzení jejich situace, přes individuální plánování, realizaci přímé sociální práce až po spolupráci s navazujícími organizacemi a snahu o prevenci vzniku nepříznivých situací. Vezmeme-li v úvahu, že se sociální pracovníci na obcích při své práci věnují různým cílovým skupinám s různými typy problémů, je pochopitelné, že postrádají hlubší vhled do problematiky tísňové péče. Chceme jim proto nabídnout možnost různých vzdělávacích aktivit, abychom tuto situaci změnili“ říká Jan Lorman, ředitel ŽIVOTA 90 a Gerontologického Institutu.

V rámci proškolení pracovníků sociálních služeb hlavního města Prahy ve specifikách práce se seniory Institut nabídne možnost zúčastnit se různých aktivit. Například kurzů: Na 8 hodin seniorem (zaměřeného na zprostředkování každodenní zkušenosti stárnoucího člověka skrze gerontooblek), Péče zaměřená na potřeby seniora (3 denního akreditovaného kurzu Ústřední vojenské nemocnice zaměřeného na multidisciplinární pojetí péče o seniory) a minikurzu tísňové péče  (5ti hodinové exkurze na dispečinku tísňové péče). Pro lepší orientaci ve variabilitě této sociální služby dojde ke zpracování publikace kazuistických příběhů Tísňové péče. Všichni účastníci pak budou moci využít odborných konzultací a prodiskutovat případné dotazy se zkušeným pracovníkem tísňové péče. Pro další rozšíření znalostí budou v návaznosti zorganizovány neformální diskusní setkání na různá témata: týrání a zneužívání seniorů, sociální práce s klientem s demencí, sociální exkluze u seniorů a využití formálních a neformálních sítí pro setrvání klientů v domácím prostředí.

Zájemcům bude také nabídnuta možnost účasti na plánované mezinárodní konferenci „Budoucnost stárnutí za pomoci služeb asistovaného života“, která proběhne v Praze během roku 2021. Hlavním cílem konference bude sdílení dobré praxe a výstupů projektu, seznámení účastníků s novými technologiemi vhodnými pro seniory či jejich blízké při každodenní péči a zlepšování kvality jejich života.

Kontakt:

Gerontologický Institut

MgA. Jan Lorman 

Jan.lorman@zivot90.cz

+420 603 226 321 

--------------------------

Gerontologický institut, o.p.s., byl založen roce 2011 občanským sdružením ŽIVOT 90. Zaměřuje se na problematiku stáří a stárnutí, a to v oblasti vzdělávání, poradenství, metodické a analytické činnosti.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.