Tiskové zprávy

Stáří spojuje 2013

V Praze se konala konference o stáří, od českých i světových odborníků zazněly přednášky o péči, zdraví a bydlení seniorů

Mezinárodní konference s názvem „Stáří spojuje 2013“ se uskutečnila ve dnech 7. a 8. října na Magistrátu hlavního města Prahy. Jejím organizátorem bylo občanské sdružení Život 90. V rámci hlavních témat je její účastníci zabývali komunitními integrovanými a podpůrnými sociálními a zdravotně sociálními službami.

V odborném výboru konference zasedli přední čeští odborníci na problematiku stárnutí a stáří: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, PhD., PhDr. Tomáš Klinecký, PhDr. Hana Mrňková, Mgr. Jan Lorman, Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. a Mgr. Petr Wija PhD.

Prvním tématem zahajovacího dne byla péče v rodině (kombinace rodinné péče a zaměstnání; mezigenerační rodinné vztahy, prarodičovství, mezigenerační programy, mezigenerační vztahy v širší komunitě apod.). Hlavním přednášejícím byl prof. Andreas Hoff z Univerzity Görlitz, Oxford, jehož příspěvek na téma „Péče v rodině – neformální a formální péče“ vzbudil velký ohlas.

Na téma „Bydlení a péče“ přednesl svou prezentaci architekt a urbanista Holger Stolarz, který se více než 30 let zabývá tématem bydlení stárnoucí populace. V tomto bloku zazněly i příspěvky na téma bydlení a životní prostředí; bydlení a podpůrné prostředí v kontextu s ICT, posilování zvládání prostředí.

Druhý den konference Stáří spojuje se nesl v duchu celoživotní podpory zdraví. Zazněly přednášky předních lékařek Ivy Holmerové, Hany Janatové a Tamary Tošnerové. (dlouhodobá péče, financování, vzdělávání, integrace, modely, efektivita, hodnocení zdraví, enabling a rehabilitace apod.). Prof. Jitka Rychtaříková seznámila posluchače s posledními trendy v demografickém stárnutí evropských obyvatel.
Konference neopomněla ani téma podpory životní pohody ve stáří – hovořilo se o sociálním začlenění seniorů, jejich participaci na životě společnosti a důstojnosti i o závažných tématech zanedbávání péče a násilí a konceptu EDAN.

TEMATICKÉ RÁMCE KONFERENCE


1)
a) Péče v rodině: neformální péče, domácí formální péče, kombinace rodinné péče a zaměstnání;
b) mezigenerační rodinné vztahy, prarodičovství, mezigenerační programy, mezigenerační vztahy v širší komunitě.
Hlavní přednášející: prof. Andreas Hoff (Univerzity Görlitz, Oxford)

2)
a) „Bydlení a péče“ koncept rezidenčních oblastí ISA (Německo, Dánsko, Švýcarsko, Holandsko), bydlení a životní prostředí;
b) bydlení a podpůrné prostředí v kontextu s ICT, posilování zvládání prostředí.
Hlavní přednášející: Holger Stolarz (ISA: Německo, Dánsko, Holandsko, Švédsko,
Švýcarsko, Japonsko, USA) a Dr. Zdeněk Kalvach, CSc. (Česko)


3)
a) Celoživotní podpora zdraví;
b) dlouhodobá péče, financování, vzdělávání, integrace, modely, efektivita, hodnocení zdraví, enabling a rehabilitace apod.


4)
a) Podpora životní pohody ve stáří;
b) sociální začlenění, participace na životě společnosti;
c) důstojnost, zanedbávání péče, násilí, koncept EDAN.

Přehled přednášejících a jejich prezentace naleznete v přehledné podobě v následující tabulce:

7. října Zahájení - Doc. Martin Dlouhý, Mgr. Jan Lorman

Téma 1

moderátor: Dr. Jiří Schlanger, reportér: Mgr. Lada Habrcetlová
prof. Andreas Hoff: Péče v rodině: neformální a formální péče, souběh rodinné péče a zaměstnání; služby asistovaného života; mezigenerační vztahy v širší komunitě
Mgr. Marcela Petrová – Kafková: Prarodiče pečující a pracující: pohled na současné prarodičovství
Mgr. Jiří Remr: Typologie rodin pečujících o seniora
Bc. Robert Pitrák / Bc. Monika Vávrová: Tísňová péče, jako základ asistovaného života
MUDr. Pavel Kubů: Potřeby stárnoucí populace ve virtuálním světě


Téma 2

moderátor: Mgr. Marcela Petrová-Kafková; reportér: Markéta Dlouhá
Holger Stolarz: Bydlení a péče“ koncept rezidenčních oblastí ISA , bydlení a životní prostředí;
MUDr. Zdeněk Kalvach: Systém integrovaných podpůrných služeb SIPS podporujících život lidí s ohroženou či ztracenou soběstačností v komunitě
Mgr. Jan Lorman: Mezioborová spolupráce v komunitě
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Mgr. Petr Wija PhD.: Aktivní stárnutí v českých obcích


Seminář Téma 1

moderátor: Mgr. Jana Kosařová ; reportér: Mgr. Lada Habrcetlová
Mgr. Radka Koutová a Mgr. Monika Caudrová: Program 3G – Tři generace – pomáhá a spojuje
PhDr. Jaroslava Hasmanová-Marhánková, Ph.D.: Typologie významů a praktik prarodičovství v české společnosti
Mgr. David Šourek: Pečuj doma

Seminář Téma 2

moderátor: Mgr. Petr Wija ; reportér: Markéta Dlouhá
Akad. arch. Martin Pinc: Vícegenerační domy a komunitní centra jako forma integrace seniorů
Ing.arch. David Tichý: Koncept komunitního bydlení pro seniory
Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn: Mohou senioři aktivovat centra měst ?
Mgr. Eva Gregorová: Bydlení a podpůrné prostředí v kontextu s ICT
Ing.Renata Zdařilová: Celoživotní bydlení – metodický materiál ČKAIT


Téma 5 

Mgr. Jan Lorman: Film, jako prostředek změny

Závěr 1. dne; moderátor: Dr. Jiří Schlanger 8. října Zahájení 2. dne

Téma 3 

moderátor: Mgr. Jan Lorman reportér: Mgr. Lada Habrcetlová
Prof. Jitka Rychtaříková: Demografické stárnutí v EU27: Rozdílnost situací i postojů
MUDr. Hana Janatová: Podpora zdraví jako nástroj prevence nepříznivých společenských změn
MUDr. Iva Holmerová, Mgr. Petr Wija: Dlouhodobá péče v České republice – jaká je současná situace a jsme připraveni na výzvy?
MUDr. Tamara Tošnerová: Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro stárnoucí generaci


Téma 4

moderátor: Dr. Jiří Schlanger; reportér: Markéta Dlouhá
Mgr. Jan Dobeš: Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
MUDr. Rostislav Čevela: Prevence sociálního vyloučení a podpora zdraví seniorů
MUDr. Libuše Čeledová: Posuzování zdraví seniorů v sociálním zabezpečení prizmatem lege artis
MUDr. Pavel Vanek, PhDr. Lubica Juríčková: Opatrovnictví nezpůsobilých seniorů s duševní poruchou; pilotní studie
Mgr. Jana Kosařová: Telefonická krizová pomoc seniorům (včetně pomoci v oblasti týrání, domácího násilí a sebevražedných tendencí)


Seminář Téma 3

moderátor; Mgr. Petr Wija; reportér: Mgr. Lada Habrcetlová

Seminář Téma 4 

moderátor: Mgr. Jana Kosařová; reportér: Markéta Dlouhá

Závěr; moderátor: Dr. Tomáš Klinecký, Mgr. Jan Lorman, Dr. Jiří Schlanger
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.