Aktuality

Investice do lidí, ne do betonu

ŽIVOT 90

Zveřejněním tohoto dokumentu se přidáváme k demonstraci iniciativy Za bydlení proti rozhodnutí vlády a požadujeme investice do lidí, ne do betonu.

Investice do lidí, ne do betonu

Protestujeme proti rozhodnutí české vlády, která na svém zasedání 1. března rozhodla snížit finanční alokaci Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti. Vláda se rozhodla pro krácení ESF+ o 10 % navzdory doporučení Evropské komise, věcným připomínkám monitorovacích výborů či představitelů více než třiceti nevládních neziskových organizací a dalších subjektů, které působí v oblasti sociálních a jiných služeb. Investice do lidí tak mají být v programovém období 2021–2027 nahrazeny investicemi do betonu. To může nejen zničit životy celé jedné generace sociálně znevýhodněných obyvatel ČR, ale i vážně ohrozit zotavování celé společnosti ze socioekonomické krize v důsledku pandemie COVID19.

Snížení alokace ESF+, které se v Česku dotkne především Operačního programu zaměstnanost (OPZ+), nejenže ohrozí pomoc lidem, kteří se ocitají bez práce, ale omezí také podporu dětem, které mají kvůli zavřeným školám ztížený přístup ke vzdělání. V neposlední řadě také zabrání inovacím v oblasti legislativních změn, které jsou v současné době potřebné, jako například zákon o dostupném bydlení. Ukazuje se tak, že česká vláda nedbá na potřeby občanů a podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení i propadu lidí do bytové nouze. Celou škálu služeb v oblasti sociální prevence, které takto přijdou o 200 milionů EUR (zhruba 5,2 miliardy korun), by přitom vláda vyměnila za nových 10 kilometrů dálnice D4, které lze za daný objem finančních prostředků postavit.

Jako poskytovatelé sociálních služeb, organizace pracující s dětmi a mladými, rodinami, osobami se zdravotním postižením i se starými lidmi, dále také uživatelé sociálních služeb, lidé se zkušeností s bytovou nouzí či bezdomovectvím, lidskoprávní organizace či zástupci akademického sektoru, považujeme rozhodnutí vlády za naprosto tragické a považujeme za svou profesní i občanskou povinnost se proti němu ohradit.

Požadujeme po Vládě České republiky, aby v zájmu obyvatel naší země své rozhodnutí přehodnotila a ponechala alokaci ESF+ v původně plánované výši, tak jak ji navrhla Evropská komise.

Kontaktní osoba za iniciativu Za bydlení:

Mgr. Iva Kuchyňková (Charita ČR), e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz

 

Seznam 35 organizací, které se připojily k dopisu předsedovi české vlády Andreji Babišovi a k odpovědi státní tajemnici pro evropské záležitosti Mileně Hrdinkové:

 • Armáda spásy: Mezinárodní křesťanská organizace pomáhající lidem v nouzi.
 • Asistence: Podpora lidí s tělesným a kombinovaným postižením a jejich samostatného života v běžném prostředí.
 • Aslido: Emancipace lidí bez domova prostřednictvím jejich zapojování do řešení bytové nouze a otevírání dialogu mezi všemi aktéry angažovanými v problematice bezdomovectví.
 • Asociace Dítě a Rodina: Sdružení 86 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti.
 • Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví: Střešní organizace poskytovatelů mimo-nemocničních sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou.
 • Asociace organizací v oblasti vězeňství: Propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti.
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR: Největší profesní organizace sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice.
 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR: Střešní a náborová asociace sdružující téměř 100 neziskových organizací, převážně poskytovatelů veřejně prospěšných služeb.
 • Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP): Spolek sdružující vyšších odborné a vysoké školy nebo jejich části, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR.
 • Centrum pro dítě a rodinu Valika: Pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám formou sociálně aktivizačních služeb
 • Centrum pro společenské otázky – SPOT: Spolek zaměřený na urbanistické politiky s cílem zajistit důstojné soužití obyvatelů měst.
 • Česká rada dětí a mládeže: Střešní organizace sdružení dětí a mládeže v České republice
 • Člověk v tísni: Největší česká nevládní organizace, v Česku řeší zejména problematiku sociální práce a vzdělávání.
 • ČOSIV – Česká odborná společnosti pro inkluzivní vzdělávání: Sdružení podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému
 • Děti úplňku: Spolek sdružující rodiče a další rodinné příslušníky dětí s poruchou autistického spektra
 • Diakonie ČCE: Poskytovatel sociálních služeb pod hlavičkou Českobratrské církve evangelické, součást mezinárodní platformy Eurodiaconia.
 • EAPN ČR: Nezávislá síť organizací a skupin zapojených do zápasu s chudobou a sociálním vyloučením.
 • Evropský Institut Renaissance: Zabývá se problematikou koheze a harmonizace života občanů EU
 • Fokus Praha: Největší nezisková organizace v Česku podporující lidi se zkušeností s duševním onemocněním
 • Gerontologický institut: Analytická, vzdělávací, koncepční, konferenční a poradenská činnost v oblasti problematiky stáří a stárnutí, stáří pohledem vědy a odborníků.
 • Hnutí Křesťan a práce: Hnutí usilující o praktické uplatnění sociálního učení církve a řešení aktuálních problémů naší společnosti
 • Charita Česká republika: Organizace poskytující sociální a zdravotní služby lidem v tíživé situaci nebo akutní nouzi, člen celosvětové organizace Caritas.
 • Iniciativa Za bydlení: Pomáhá prosadit fungující institucionální a legislativní model, který zabrání propadu lidí na ulici či do sítě obchodníků s chudobou.
 • Institut prevence a řešení předlužení: Nezávislý think-tank zaměřený na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů.
 • IQ Roma servis: Podpora možností, příležitostí a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění.
 • Lumos: Organizace zaměřená na deinstitucionalizaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti
 • Nadace J&T: Pomoc a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé situaci
 • Naděje: Jedna z nejstarších českých neziskových organizací pečující zejména o lidi bez domova a lidi ve stáří.
 • Platforma pro sociální bydlení: Sdružení prosazující zákon o sociálním bydlení a program Housing First.
 • Prevent99: Jihočeská organizace poskytující služby mladým lidem ohroženým závislostmi
 • Sdružení křesťanských seniorů: Spolek sledující duchovní a hmotné dobro nejen starších lidí
 • Slezská diakonie: Poskytovatel sociálních služeb a pomoci potřebným na území Moravskoslezského kraje.
 • SOS dětské vesničky: Nejstarší nezisková organizace pomáhající v Česku ohroženým dětem.
 • Vteřina poté: Skupina hájící zájmy dětí a mladých lidí vyrůstajících v ústavní péči.
 • Život 90: Organizace poskytující služby k podpoře nezávislosti seniorů. 
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.