Institut

Akreditované kurzy

Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb

·        stupně imobility dle postižení u vybraných onemocnění

·        správné polohování, které neřeší jen dekubity

·        ovlivnění životních funkcí, tedy dýchání, trávení a oběhu

·        ovlivnění bolesti, kterou ležící člověk cítí téměř permanentně

·        stimulace smyslového vnímání

·        polohování v sedě, na vozíku a v křesle, mikro polohování

·        praktický nácvik polohování v modelových situacích

Popis kurzu ke stažení

---------

Psychosociální podpora umírajícím a pozůstalým v podmínkách sociálních služeb

·        postoje k umírání a smrti

·        získání kontroly nad životem a nad způsobem jeho dožití

·        rozhovory s umírajícím a přijímání jeho reakcí pečujícími

·        představa umírajícího o laskavé péči

·        rozhovory s rodinou umírajícího

·        praktická a psychologická pomoc pozůstalým

·        pečující a smrt klienta, právo na smutek

Popis kurzu ke stažení

---------

Akreditované kurzy

Gerontologický institut usiluje především o zpracování takových akreditovaných programů dalšího vzdělávání, které budou reagovat na aktuální otázky práce s danou cílovou skupinou.

Chtěli bychom tak pracovníkům v přímé péči poskytnout dostupný prostor k zabývání se specifiky uživatelů – seniorů; předávat jim informace o možnostech podpory laických pečujících a zároveň umožnit plodnou výměnu zkušeností v této oblasti.

V současné době nabízíme kurzy akreditované MPSV ČR. Aktuální seznam kurzů naleznete níže. Můžete se hlásit do aktuálně otevřených kurzů nebo si u nás můžete objednat kurz přímo pro Vaše zaměstnance ve Vaší organizaci (v tomto případě nás kontaktujte na info@giops.cz nebo na tel. č. 731 610 060). Stačí nás kontaktovat, domluvíme se na termínu, ceně, počtu zájemců a náš lektor přijede k Vám do organizace proškolit vaše zaměstnance.

---------

Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení

Účastníci se seznámí s teorií systému sociálního zabezpečení a základy posuzování zdravotního stavu pro tzv. nepojistné dávky, především systém sociální pomoci Seminář je zaměřen na aktuální informace o nových právních úpravách účinných z oblasti posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání dávek osobám se zdravotním postižením a posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Účastníci se rovněž seznámí s posudkovými kritérii posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, a to s důrazem na majoritní skupinu příjemců této dávky – seniory.

Cílem je získání nezbytných znalostí a vědomostí o činnosti lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení a zejména podmínkách spolupráce posudkových lékařů a sociálních pracovníků. 

Kurz se koná dne 23.07.2020 

Místo: v sídle ŽIVOTa 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1 

Čas: od 09:30 do 15:00 h. (od 9.00h prezence) 

Číslo akreditace: A2017/0772-SP/VP 

Lektor: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. a MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D. MBA 

Cena: 890,- /1 účastník 

 

Přihlásit se můžete na tomto odkazu do 19.07.2020: https://docs.google.com/forms/d/1IfgXxQwiHTcx9rSdf4UkLt5u85qBebj2-zm3H1LPPYY/edit

Popis kurzu ke stažení

---------

Kurz dispečera Tísňové péče

Gerontologický institut pořádá Kurz dispečera Tísňové péče, který je určený pro ty, kteří se pohybují v sociální oblasti a chtěli by získat nebo prohloubit znalosti a povědomí o práci na Tísňové péči.

Účastníci kurzu získají kompletní teoretické i praktické informace, díky kterým si osvojí obsluhu dispečinku Tísňové péče, naučí se pohotově reagovat v krizových situacích, zvládnou bezpečně poskytnout první pomoc po telefonu a prohloubí si své znalosti v oblasti sociální práce a sociálního poradenství.

Popis kurzu ke stažení

---------

Optimalizace komunikačních dovedností pro formální a neformální pečující o geriatrické pacienty a klienty

Cílem osmnáctihodinového kurzu (3 dny po 6ti hodinách) je naučit se, jak nabídnout klientům a pacientům pomoc. A to tak, aby ji přijali a plně využili. To vyžaduje nejen potřebné dovednosti, ale také empatický, psychologický a psychoterapeutický přístup.

Pomoc a péče o jedince s oslabením či s hendikepem jakékoliv etiologie, je velmi křehká záležitost. Zranitelnost je velká na obou stranách: tedy jak u osob potřebných, tak u těch pomoc nabízejících. Kurz proto vnímáme jako praktický výcvik se sekvenčně dávkovanou teoretickou průpravou, maximálně zakotvenou a ověřenou v sebezkušenostní praxi.

Popis kurzu ke stažení

---------

Mezigenerační dobrovolnictví. Úvod do problematiky.

Mohou dobrovolníci přispět ke kvalitě Vámi poskytovaných sociálních služeb?

A pokud ano, tak jak?

Co dobrovolnictví nabízí a jaké jsou jeho limity? Důvěřujete dobrovolníkům? Anebo je považujete za téměř nebezpečné nadšence, kteří jiným komplikují práci a nic k ní nepřidávají? Jak lze posoudit profesionalitu dobrovolnického centra a připravenost jeho dobrovolníků? Mohou dobrovolníci pomoci seniorům a mohou senioři vykonávat dobrovolnickou službu? Má dobrovolnictví seniorů nějaké výhody?

Na tyto a další otázky přináší odpovědi osmihodinový interaktivní seminář založený na téměř dvacetiletých zkušenostech v oblasti dobrovolnictví. Kurz je veden interaktivně s důrazem na kreativní prostředí pro výměnu zkušeností a inspiraci.

Popis kurzu ke stažení

---------

Na 8 hodin seniorem, aneb simulace stáří gerontooblekem

Cílem kurzu je zážitkovou metodou (tj. oblečením gerontoobleku) podpořenou teoretickým výkladem přiblížit účastníkům, jak se může cítit senior ve svém těle. Teoretická část ozřejmí specifické změny ve stáří, soustřeďujeme se především na ty změny, které bude možné simulovaně vyzkoušet. Každý účastník si vyzkouší, jaké to je, když se nemůže spolehnout na svůj zrak, sluch, či co to znamená mít sníženou svalovou sílu a omezený kloubní rozsah. V gerontoobleku budou frekventanti vykonávat běžné denní činnosti, jako je čtení, psaní, chůze, oblékání a další. To vše pod odborným vedením lektora, který vše vysvětlí.  Součástí kurzu bude věnovaná část prevenci patologického stárnutí. V závěru semináře bude společné zhodnocení pocitů k uvědomění si faktu, že každý jedinec vnímá stejné pocity jinak.

Popis kurzu ke stažení

---------

Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, kterými při náhlém ohrožení zdraví či života člověka cílevědomě a účinně omezujeme následky poranění. Poskytnout první pomoc je povinen každý občan starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Schopnost poskytnou účinnou předlékařskou první pomoc poraněnému uživateli a zajistit jeho bezpečí, patří do kompetencí všech pracovníků v sociálních službách. Kurz se zabývá také první pomocí při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele.

popis kurzu ke stažení

---------

Psychický obraz člověka s demencí

Kurz bude zaměřen na popis psychického obrazu  člověka s kognitivní poruchou a syndromu demence, na pochopení nemoci syndromu demence ve stadiích nemoci, na potřeby a prožívání těchto lidí. Posluchači dále budou informováni o poruchách chování (BPSD) a nálady  seniorů s demencí, naučí se zvládat problematické jevy chování i komunikace s nemocnými  formou případové analýzy, kazuistik i zážitkově orientovaného nácviku zvládání  nejčastěji vyskytujících se problémových situací. Akcentována pak bude v rámci přístupu k lidem s demencí problematika důstojnosti člověka s demencí a s ní spojená etická dilemata péče o takto nemocné. V neposlední řadě bude zmíněn význam vztahu pečující osoba - nemocný člověk.

Popis kurzu ke stažení

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.