Odlehčovací služba pro seniory

Centrum je rozděleno do tří sekcí:

Odlehčovací služba pro seniory

Ambulantní fyzioterapie

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakt:

ŽIVOT 90

Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum - 2.patro

Karolíny Světlé 286 / 18 110 00 Praha 1

Vedoucí Odlehčovacího centra:

Eva Dvořáková - telefon: 222 333 548 mobil: 606 027 718

e-mail: eva.dvorakova@zivot90.cz

 

Pobytové Odlehčovací (respitní) a rehabilitační centrum je určeno především seniorům, jejichž funkční stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Pečujícím rodinám umožníme absolvovat např. dovolenou či vlastní léčení v nemocnici, jejich dlouhodobou starost přebere dočasně kolektiv respitního centra. Osamělým seniorům nabízíme podpůrné pobyty např. v období rekonvalescence či za kalamitních situací.

Centrum poskytuje jistotu kontaktu a dohledu, dopomoc v běžných činnostech a brání osamělosti. Během pobytu mohou klienti využít nabídku aktivizačních programů včetně divadelních představení či tréninku paměti i služby fyzioterapeutů k intenzivní ucelené rehabilitaci. Možné je vyzkoušení a zapůjčení kompenzačních pomůcek. Zkušený personál zajistí kvalifikované ošetřování.

Poslání Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra

Posláním Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra je poskytnou krátkodobý pobyt seniorům a osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí - doma.

Chceme přistupovat k uživateli s individuální péčí jak v oblasti sociální, tak i v oblasti rehabilitace. Snažíme se mobilizovat jeho schopnosti i dovednosti různými aktivitami během pobytu u nás. Snažíme se pro uživatele služby vytvořit prostředí a životní podmínky, které by byly co nejvíce podobné domácímu laskavému prostředí. Snažíme se vytvářet bezpečné a příjemné prostředí, pro uživatele služby. To vše při maximální podpoře uživatele v soběstačnosti a snaze o jeho další rozvoj, s ohledem na individualitu a specifické potřeby jednotlivce.

Posláním odlehčovací služby je též pomoci pečujícím či rodině, kteří se běžně o seniora starají, umožnit jim regeneraci sil, nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí.


Cíl odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra


Hlavním cílem služby je odlehčit pečujícím osobám a rodinám tak, aby měly možnost odpočinku a získávání nových sil pro další péči o svého blízkého. Poskytujeme kvalitní sociální službu s rehabilitačními a aktivizačními prvky podle výběru a přání uživatele. Cílem je, aby uživatel opouštěl službu v dobré psychické a fyzické formě do domácího prostředí, v němž na něj čeká zrelaxovaná pečující osoba.Definice cílové skupiny uživatelů

Komu je služba určena – cílová skupina:


Toto zařízení je určeno především seniorům a zdravotně postiženým starším 60 let, jejichž funkční stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Služba řeší pomoc rodinám, které z různých důvodů nemohou, svým rodinným příslušníkům poskytnout po určitou dobu potřebnou péči. Pečujícím rodinám umožní např. odpočinek, lázně, služební cestu, dovolenou či vlastní léčení v nemocnici apod. Vlastní uživatele podpoří v soběstačnosti a tím mu umožní setrvat v jeho domácím prostředí.

Přijímáme zájemce i z nemocnice nebo i z jiných zařízení, po operaci kyčelního a kolenního kloubu nebo po mozkové příhodě, jejichž stav vyžaduje soustavnou rehabilitační péči.


Komu služba určena není:


•    osobám s agresivním a nepřizpůsobivým chováním

•    osobám, jejichž základní životní funkce jsou ohroženy a tedy svou povahou vyžadují neustálou přítomnost zdravotnického a lékařského personálu

•    osobám trpícím infekčními a parazitárními chorobami všeho druhu

•    osobám s neléčenými psychickými poruchami (při nichž může klient ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu)

•    osobám trpícím chronickým alkoholismem a jinými závažnými závislostmi

•    osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje takovou péči, na něž nemá centrum technické, zdravotní a personální vybavení a kapacitu (např. plná imobilita, trvalá inkontinence stolice, pokročilý syndrom demence, psychotické stavy apod.)


Zásady poskytované sociální služby

•      Individuální přístup k uživatelům OC (Vzhledem k množství uživatelů na oddělení a charakteru služby se pracovníci OC věnují především individualitě každého uživatele. Jíž se žadatelem o službu či jeho rodinní příslušníci/blízcí (o pobyt) je individuálně sjednána schůzka zaměřená na poznání oddělení, nabídku služeb a zjištění potřeb ze strany uživatele a nabídku ze strany poskytovatele) . Následně žadatel sám zhodnotí, zda služba je pro něj vhodná a splňuje jeho očekávání.

•      Práce a přístup personálu podle zpracovaných pracovních postupů, metodik a standardů služby: Všichni pracovní dodržují a pracují podle nastavených pravidel, dodržují pracovní postupy a standardy pracoviště. Tím pádem udržují kvalitu poskytovaných služeb.

•     Úcta k uživateli, jeho cti a důstojnosti, respektování jeho potřeb, práv a zájmů

•       Pracovníci OC respektují soukromí uživatele: Před vstupem na pokoj uživatele pracovníci OC vždy před vstupem do pokoje klepou. Nenaléhají na dodržování místa, kde se uživatel setkává se svými příbuznými. Respektují potřebu a přání uživatelů zajít si do kavárny v prvním patře Domu Portus nebo divadla U Valšů.

•      Ohled na vůli uživatele: Pracovníci respektují vůli/přání uživatele. Pokud uživatel má jiné přání, které se odlišuje od pravidelného programu oddělení, pracovníci tyto niance respektují. Např. pokud si uživatel přeje koupání v jiný čas než je na oddělení zvykem, respektují to a termín na tuto aktivitu sjednají na jindy.

•      Jednání vždy v zájmu uživatele: Pracovníci usilují o to, aby uživatelé měli dostatek informací o jejich právech a povinnostech, dostupných službách a mohli vždy vyjádřit své pocity a přání. Proto, mj., spolupracujeme s Informačním a poradenským centrem ŽIVOTa90, které naším uživatelům jsou nápomocni.

•      Slušné a přívětivé jednání s uživatelem

•       Podpora aktivity a samostatnosti uživatele: Pracovníci oddělení aktivizují uživatele v dovednostech a schopnostech, které ještě mají a usilují o jejich rozšíření. Pro toto využívají  podpory a motivace pracovníků v přímé péči, kteří jsou jakousi jistotou při běžných činnostech uživatele.

•       Nediskriminační přístup: služby na oddělení jsou poskytovány všem uživatelům bez rozdílu, pracovníci respektují osobnost uživatele a přísně dodržují zásady rovného přístupu vůči uživatelům jakékoli skupiny (sociální, národností, …)

•       Důvěrnost: Pracovníci OC zachovávají mlčenlivost o svěřených informací uživatele

•       Zodpovědnost za výsledek vlastní činnosti. Pracovníci ke své práci přistupují citlivě, zodpovědně a spolehlivě. Svou práci vykonávají podle svého nejlepšího vědomí           a svědomí.

•      Respektování etických zásad zdravotnického a sociálního pracovníka. Pracovníci OC znají a dodržují Etický kodex zdravotnického a sociálního pracovníka

•       V procesu poskytování služeb na OC je důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

 

TUTO SLUŽBU SPOLUFINANCUJE

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, Pražská energetika, JT International, Pfizer, Výbor dobré vůle 

Kalendář akcí -

Předchozí
Další

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Portál - kniha Hry a trénink Paměti
 

© Copyright Život90 2008 - 2018.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Zivot90.cz je bez písemného souhlasu Život90, z. ú. zakázáno. Provozovatelé portálu zaručují všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů. Provozovatelé nesbírají žádné osobní údaje, které jim uživatelé portálů sami dobrovolně neposkytnou.

test

Zavřít